Filosofie vzdělávání

Vzdělávání dítěte chápeme jako rozvoj jedinečné osobnosti v příjemném, láskyplném, bezpečném a podnětném prostředí, na jehož konci stojí fyzicky, psychicky i sociálně samostatný jedinec. Základem výchovně vzdělávací práce je vnitřní motivace. Navozujeme ji pomocí fiktivní dramatické hry. Práce s příběhem, situace založené na mezilidské interakci, stimulační a rolové hry k aktivnímu poznávání světa, člověka, společnosti i sebe sama. Práce s pohádkami a prožitkové učení s využitím dramatické výchovy přináší dětem hodnoty, které přispívají k jejich osobnostnímu rozvoji.

Předškolní období je z hlediska vývoje dítěte velmi důležité a naše mateřská škola v životě dítěte může sehrát pozitivní roli. Mateřská škola je vedle rodiny druhým sociálním prostředím, v němž se v současné době pohybují téměř všechny naše děti předškolního věku. Některé z nich v ní tráví většinu dne, a to její důležitost ještě podtrhuje. Proto se snažíme, aby se život v ní co nejvíce přiblížil tomu rodinnému.