O nás

Provoz MŠ:
☼ od 6,00 do 16,30 hodin
☼ na pracovišti A.Trägera je provoz od 5,30 do 16,30 hod.
☼ vyzvedávat děti je možné buď po obědě nebo po odpoledním
     odpočinku
☼ po předchozí domluvě je možné děti přivést nebo vyzvednout i
     v jinou dobu

Vyzvedávat děti mohou pouze rodiče nebo jimi pověřené osoby
uvedené v evidenčním listu.

Režim dne:
je přizpůsoben podmínkám MŠ, respektuje věkové zvláštnosti dětí,
jejich potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný,
pevně stanovena je pouze doba podávání jídla.

Spontánní činnosti:
☼ probíhají od příchodu dětí do svačiny, při pobytu venku a v odpoled-
     ních hodinách do odchodu dětí.

Řízené činnosti:
☼ probíhají denně podle potřeb, věku a schopností dětí. Probíhají indivi-
     duálně, ve skupinkách i s celou třídou - podle zájmu dětí.

Pohybové aktivity:
☼ probíhají v průběhu celého dne, denně provádíme motivovaná cvičení

Pobyt venku:
☼ je organizován mezi 10 - 12 hodinou dle věku a počasí, při příznivém
     počasí i odpoledne
☼ v letních měsících přenášíme činnosti co nejvíce ven
☼ pobyt venku může být zkrácen nebo vynechán při mimořádně nepříz-
     nivých klimatických podmínkách

Odpočinek:
☼ vychází z podmínek školy a individuálních potřeb dětí, nemusí spát,
     mladší děti mohou mít z domova svoji oblíbenou hračku
☼ hygienické potřeby mohou uspokojovat samostatně

Stravování:
☼ strava je připravována v MŠ, doba podávání jídla je neměnná
☼ dopolední svačina       8,30 -  9,00 hodin
     oběd                           11,30 - 12,30 hodin
     odpolední svačina      14,15 hodin
☼ p. kuchařky jídlo vydávají, děti jsou vedeny k samostatnosti, mohou
     si vybrat velikost porce

Pitný režim:
☼ děti mají v průběhu celého dne zajištěný dostatek tekutin ve třídách
     i v jídelně


Co nabízíme:

☼ výuku anglického jazyka /lektorka/
☼ výuku hry na zobcovou flétnu /p. učitelka/
☼ zdravotní cvičení /fyzioterapeutka/
☼ plavecký výcvik pro předškoláky /p.učitelky a lektorky/
☼ logopedickou péči /p.učitelka/
☼ účast na sportovních a výtvarných soutěžích
☼ kulturní akce - divadla, koncerty
☼ výlety do přírody
☼ zahradní slavnosti
☼ ekologické pořady ve spolupráci se CEGV Cassiopea
☼ další zajímavé činnosti