Škola1

Škola2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Počet přijímaných dětí: 46

MŠ Pražská 17: 19

MŠ Trägerova 44: 27

 

Vydávání žádosti od pondělí 5.4. 2021 do pátku 30.4. 2021, a to:

 1. v elektronické podobě na webovém portálu: http://zapismscb.c-budejovice.cz
 2. na Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1,2 –3.patro (odbor školství a tělovýchovy), v úřední dny a určené době
 3. na mateřské škole: v pondělí26.4.2021od 8:00do 16:00hod.

 

Odevzdání žádosti 3.5.- 4.5. 2021:

 1. do datové schránky školy:  87vkxz6
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze přijmout jen prostý e-mail) nebo s přiložením naskenovaných dokumentů
 3. poštou na adresu : Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice, 37004 (včetně žádostí o přijetí na pracoviště v ul. A. Trägera)
 4. osobní podání: vhozením zalepené obálky s dokumenty do schránky k tomu určené v MŠ Pražská 17 → ve výše uvedeném termínu, v době od 9,00 do 16,00 hod. (pokud to epidemiologická situace dovolí, převezme žádost ředitelka školy)

 

Přijímací řízení může trvat až 30 dnů, tedy nejpozději do 3.6.2021.

 

V pondělí 24.5.2021 od 10:00 do 12:00 hod. máte možnost na příslušné mateřské škole nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

Kritéria pro přijímací řízení

 

1.Trvalý pobyt dítěte

 •  v Českých Budějovicích: 600 bodů
 •  mimo České Budějovice: 0 bodů

 

2. Rok věku dítěte

 •  pětiletí (předškoláci -musí být přijati VŽDY v rámci stanoveného školského obvodu České Budějovice): 1600 bodů
 • čtyřletí:800 bodůotříletí: 400 bodů

 

3.Den věku dítěte v roce

 •  za každý den k 31. 8. 2021: 0.5 bodů

 

4.Sourozenec

 •  již navštěvuje MŠ(bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021): 90 bodů
 •  nenavštěvuje MŠ, kam podáváte žádost: 0 bodů

 Pozn.: věk dítěte je počítán k 31. 8. 2021

           sourozenec   je počítán k1.9.2021

           ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt)

 

Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území města České Budějovice a není pětileté, může být přijato do MŠ v případě dostatečné kapacity školy.

 

 

Zásady pro přijímací řízení:

 

 1. Přijetí dětí probíhá na základě § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2.  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 3.  Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem -předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
 4.  Přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě volné kapacity školy.

 

 

 

Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy zohledňují především věk dítěte a trvalé bydliště dítěte, bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před dítětem mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec na zapisované škole.

 

1.     Trvalé bydliště dítěte

 Toto kritérium sleduje pouze trvalé bydliště zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců.

 

2.     Rok věku dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31.8. 2021. (Např.: děti narozené do 31.8. 2017 jsou posuzovány jako čtyřleté, do 31.8. 2018 jako tříleté ...). Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

 

3.     Den věku dítěte v roce

 Každý den je hodnocen 0,5 bodu.

 

4.     Sourozenec

 Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude zařízení, na které žádáte přijetí navštěvovat i ve školním roce 2021/2022. Neposuzuje se sourozenec na škole ke dni podání žádosti.

 

 

POUČENÍ A INFORMACE

 

 

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Pražská 17, České Budějovice bude ředitelka školy postupovat dle platných kritérií, která Vám byla poskytnuta.

 

 V pondělí 24.května 2021 máte možnost v ředitelně mateřské školy nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v době od 10.00 do 12.00 hodin.

 

 Po ukončení sběru žádostí sledujte e-mailové nebo SMS zprávy, touto cestou můžete být vyzváni k návštěvě mateřské školy nebo k doplnění podkladů v souvislosti s přijímacím řízením.

 

 Dle § 81 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, se může účastník řízení proti rozhodnutí odvolat. Náležitosti odvolání dle § 82 odst.2 správního řádu v platném znění řeší § 37 odst.2. Časové lhůty a jiné náležitosti řeší § 83 odst.1, § 86 odst.1, § 88 odst.1, § 90 odst.6 a § 91 odst.1 správního řádu v platném znění.

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAŽSKÁ 17, ČESKÉ BUDĚJOVICE BUDE ZVEŘEJNĚN VE STŘEDU  26.KVĚTNA 2021 – NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY, NA VSTUPNÍCH DVEŘÍCH (pod přiděleným registračním číslem dítěte).

 

PŘEVZÍT ROZHODNUTÍ SI MŮŽETE OSOBNĚ V ŘEDITELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAŽSKÁ 17, ČESKÉ BUDĚJOVICE VE ČTVRTEK 27. KVĚTNA 2021 OD 8.00 DO 12.00 HODIN. Následující pracovní den bude nevyzvednuté rozhodnutí zasláno poštou (doporučeným dopisem do vlastních rukou) na adresu osoby, která byla v žádosti zmocněna k doručování písemností.

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem

RADOSTNĚ A S POHODOU PROŽIJEM DNY S PRIMA HROU

MŠ Pražská: 
kapacita 80 dětí, provozní doba 6,00 - 16,30 hodin. Děti jsou rozděleny do 3 tříd podle věku.Mimo jiné nabízíme dětem kurz bruslení, výlety a účast na kulturních akcí. Součástí MŠ je školní kuchyně
a nově opravená zahrada.
MŠ A.Trägera: kapacita 60 dětí, provoz 5,30 - 16,30 hodin. Děti jsou ve 3 věkově smíšených třídách, jedna třída je pro děti
zaměstnanců firmy BOSCH s.r.o. Budova je nově zrekonstruovaná, součástí je školní kuchyně a zahrada. MŠ je v klidném
prostředí v lokalitě Kněžských Dvorů.

 

Mateřská škola
Pražská 17
370 04 České Budějovice

tel. 380 301 923
e-mail: tregrovka@msprazskacb.cz
e-mail:
skolka@msprazskacb.cz

 

POZOR NA ZMĚNU TEL.ČÍSLA:

Pražská:      380 301 923
A.Trägera:   727 926 308

Mateřská škola je zapojena do projektu Šablony 2

hppscan239-page-001.jpg