Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat po kontrole zákazníkem > Aktuální zprávy

Aktuální zprávy

Mateřská škola                                                                                tel. 380 301 921-4
Pražská 17                                                                 e-mail:
skolka@msprazskacb.cz
370 04 České Budějovice

 

 Projekt


"MŠ PRAŽSKÁ" - REG. ČÍSLO
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006208


je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní
docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního
rozvoje.Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na
ZŠ. Výše podpory činí 367.710 Kč

Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg

 

Zpracování osobních údajů

podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR

Škola zpracovává osobní údaje žáků a zaměstnanců. Ve většině případů je to nutné pro splnění právní povinnosti (příslušného právního předpisu). Zpracování osobních údajů je v takovém rozsahu, v jakém to příslušný právní předpis přikazuje.

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: skolka@msprazskacb.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Ludmila Pokorná,
  MŠ Pražská 17, 370 04 České Budějovice

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu

(čl. 21)

 • právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

         gdpr@zvas.cz

tel. 608 057 836

kontaktní místo a doručovací adresa:

Komenského 2235, 390 02 Tábor

 

Záznam o činnosti zpracování osobních údajů
Jméno a kontaktní údaje:
Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice
adresa: Pražská 1502, 370 04 České Budějovice
ředitel: Ludmila Pokorná
IČO: 62537717
Postavení příjemce osobních údajů:
správce
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - sdílený pověřenec:
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
tel.: +420 608 057 836
e-mail: gdpr@zvas.cz
kontaktní místo a doručovací adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor
pracovní doba: 7 - 16 hod
Právní základ pro zpracování osobních údajů:
veřejný zájem - škola
Kategorie dotčených osobních údajů:
obecné, organizační:

zaměstnanci - jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství, místo narození, bydliště, telefon, email, údaje o dětech zaměstnanců;

děti - jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje o zákonných zástupcích dětí;

zvláštní kategorie (citlivé):výše mzdy zaměstnanců; údaje o chování dětí, znevýhodnění dětí, mimořádném nadání dětí, podpůrných opatřeních dětí;
Kategorie subjektů osobních údajů:
zaměstnanci; děti
Kategorie příjemců osobních údajů:
účetní PaM; správa sociálního zabezpečení; zdravotní pojišťovny; zaměstnanci
Předání osobních údajů do třetí země:
ne
Doba uložení osobních údajů - kritéria pro výmaz:
spisový řád - skartační plán (min. 5 - max. 45 let)
Zdroje osobních údajů:
zaměstnanci; děti (zákonní zástupci)
Automatizované rozhodování:
ne
Povinnost poskytnutí osobních údajů - právní podklady:
zákoník práce; zákony o daních, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení; zákon o spisové službě; zákon o účetnictví; kybernetický zákon; školský zákon a vyhlášky; zákon o pedagogických pracovnících; správní řád
Důsledky neposkytnutí osobních údajů:
nemožnost plnit zákonnou povinnost

Účel zpracování osobních údajů:
personální agendamzdová agendaškolní matrikapovinná dokumentace školtvorba posudků, potvrzenípřijímací řízení přihláška ke stravováníagenda BOZ a BOZP, PO, evidence úrazůspisová službaadministrace web, správa ICTklíčový režim, přístup do budovy
Technická a organizační bezpečnostní opatření:
fyzická bezpečnost
procesní bezpečnost
elektronická bezpečnost
Za správnost zodpovídá:
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Platnost od 25. května 2018